Novinky

Dyslália - najčastejšia porucha u detí

Pripravili sme rozhovor s našou logopedičkou, konzultantkou a lektorkou Denisou Bödökovou a rozprávali sme sa o dyslálii, najčastejšej poruche narušenej komunikačnej schopnosti u detí nielen v predškolskom veku.

Čo je to vlastne dyslália?

Dyslália je starší pojem, v súčasnosti sa používa pojem narušenie zvukovej roviny reči.

Narušenie zvukovej roviny je neschopnosť správne vysloviť a/alebo používať hlásky materinského jazyka v reči v súlade s príslušnými jazykovými normami. Pri narušení zvukovej roviny hodnotíme fonetickú a fonologickú rovinu. Pri fonetickej rovine rozlišujeme správnu, nesprávnu a chybnú výslovnosť. Nesprávna sa v 5. roku spontánne upraví. Pri chybnej výslovnosti dieťa tvorí hlásku na nesprávnom mieste alebo nesprávnym spôsobom. Môže pretrvávať aj po 7. roku života. 


Ako spoznám, že moje dieťa má túto poruchu?

Ako rodič tak, že dieťa nesprávne vyslovuje niektoré hlásky, napr. najčastejšie š, č, ž, l, r…, môže ich nahrádzať inými hláskami. Napr. hlásku k nahrádza hláskou t. Môže byť narušená aj zrozumiteľnosť jeho reči, na ktorú môže upozorniť aj učiteľka v MŠ. 

Aké sú príčiny dyslálie?

Príčiny môžu byť rôznorodé: nešpecifická dedičnosť, anomálie rečových orgánov – poruchy zhryzu a chrupu, prirastená jazyková uzdička, nesprávny rečový vzor, nesprávny postoj prostredia – maznanie dospelých, pohybová neobratnosť.

Aký počet žiakov s týmito ťažkosťami sa vyskytuje v populácii?

Čo sa týka výskytu, tak častejší je výskyt u chlapcov v pomere 60:40 %.

70% celkovej logopedickej klientely tvoria deti s poruchami zvukovej roviny. Na začiatku školskej dochádzky sa tieto poruchy vyskytujú u 40% detskej populácie. V dospelej je to už len 8%.

Ako prebieha logopedická terapia dyslálie?

U každého dieťaťa je to individuálne aj časovo je to individuálne.

Vo všeobecnosti ide o cvičenia oromotoriky, nasleduje vyvodenie hlásky, fixácia hlásky v slabikách, slovách, vetách. básničkách a automatizácia hlásky v bežnej reči. V neposlednom rade rozvíjame aj sluchové vnímanie, rozlišovanie hlások, zvukov. K tomu je potrebné mať veľa obrázkového materiálu, hier, aby cvičenia boli pre dieťa zábavné a aby ho stimulovali k spolupráci a náprave…, čiže dobrých logopedických pomôcok nikdy nie je dosť a svoj repertoár logopéd musí stále inovovať a obnovovať….

Aké zásady by mala mať terapia?

Zásady terapie: aktívna účasť dieťaťa na terapii, dobrá stimulácia k aktivite a príprava pomôcok podľa kritérií logopéda.

Dôležitá je vnútorná motivácia, najmä u detí predškolského veku. Pokiaľ dieťa napriek snahe rodičov nemá dostatočnú motiváciu a nespolupracuje pri terapii, je vhodné odložiť terapiu na vhodnejší čas.

Cvičenia robiť krátkodobo a intenzívne.

Doma by mal rodič cvičiť systematicky a pravidelne každý deň približne 15-20 minút.

 

 

Martin Staněk 15.3.2021